Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

Poplatky

Podľa VZN mesta Snina č. 119/ 2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina určilo mesto Snina výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej mestom Snina v sume 10,00 €. 

Výnimky vymedzuje v zmysle uvedeného zákona školský poriadok. Poplatok zahŕňa výdavky za teplo, vodu, energiu, čistiace prostriedky a režijné náklady materskej školy. Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu posledný rok, školné neplatí!!!

 

  • Poplatok za školné môžete uhrádzať aj bezhotovostne na účet číslo: 199983755/200
  • variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok úhrady (teda napríklad apríl 2019 ako „0419“), 
  • konštantný symbol:  0308
  • správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje.

 

Kedy príspevok neplatíte:

- ak je dieťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v MŠ,

- ak zákonný zástupca predloží riaditeľstvu materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

- ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,

- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich  kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

- ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ   zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;

- v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

poplatok za stravu podávanú dieťaťu počas dňa stráveného v MŠ je 1,50 eur.

Zahŕňa:

  • desiata 0,36 €,
  • obed 0,85 € ,
  • olovrant 0,24 € ,

vecná réžia  0,05 € (čítaj ďalej). 

Mesto Snina určuje výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni, ktorej zriadovateľom je

Mesto Snina, ktoré uhrádza:

       a) zákonný zástupca vo výške 0,05 € na jedno hlavné jedlo,

       b) zamestnanec školy alebo školského zariadenia v zriadovateľskej pôsobnosti Mesta Snina vo výške 0,03 €.

Dieťaťu navštevujúcemu MŠ posledný rok pred nástupom do povinnej školskej dochádzky na stravné prispieva štát vo výške 1,20 eur. Rodič predškoláka uhrádza za dennú stravnú jednotku poplatok vo výške 0,30 eur.

Poplatok za stravu môžete uhrádzať aj bezhotovostne na účet číslo: 1786149054/0200,

  • variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok úhrady (teda napríklad apríl 2014 ako „0414“),
  • konštantný symbol: 0308,
  • správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje.

Poštové peňažné poukazy za stravu je potrebné uhradiť do 20.dňa v mesiaci.