Materská škola Budovateľská Snina
Budovateľská
Snina

Vzdelávací program BUDÍČEK

Štátny vzdelávací program vymedzuje všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania. Je východiskom pre vytvorenie individuálneho školského vzdelávacieho programu školy, kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby.

 

Začiatkom školského roka 2012/2013 je vzdelávanie plánované podľa schváleného Školského vzdelávacieho programu BUDÍČEK. A neustále sa aktualizuje a dopĺňa.

Školský vzdelávací program Materskej školy Budovateľskej v Snine - BUDÍČEK (dalej ŠkVP) je základným záväzným dokumentom školy, ktorý je vypracovaný podľa Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon), doplnenie zákona 273/2021 Z.z. a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Školský vzdelávací program Materskej školy Budovateľskej v Snine - BUDÍČEK (dalej ŠkVP) je základným záväzným dokumentom školy, ktorý je vypracovaný podľa Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon), doplnenie zákona 273/2021 Z.z. a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Tematické celky školského vzdelávacieho programu Budíček sú:     

 1.     Ja a moji priatelia                                      

 2.    Čaro jesene                                    

 3.     Rastieme zdravo                        

 4.     Vianočný čas                                               

 5.     Čarovná zima

 6.     Cesta za poznaním

 7.     Jar – plná prekvapení

 8.     Máme radi prírodu

 9.     Čo je šťastie?   

10.    Leto volá